Stowarzyszenie REJ przystąpiło do POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO NA RZECZ POLITYKI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ TWORZENIA WARUNKÓW AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE MYŚLENICKIM.

Porozumienie, którego inicjatorem jest Starosta Józef Tomal zostaje zawarte z dniem 20 listopada 2013 roku.
Zrzeszeni przedstawiciele instytucji i organizacji mających wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej, w tym sytuacji na lokalnym rynku pracy, uznają, że:
1.    Zapewnienie spójności i solidarności społecznej powinno być nadrzędnym celem polityki społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym, a jej znaczącym elementem jest polityka rynku pracy.
2.    Ograniczenie bezrobocia na myślenickim rynku pracy wymaga podjęcia szeregu wspólnych działań na rzecz lokalnego rynku pracy mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności poprzez rozwój zasobów ludzkich.
3.    Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia może nastąpić poprzez aktywizację zawodową i społeczną, aktywną integrację oraz nawiązanie dialogu społecznego i budowę partnerstwa z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi losem osób wymagających wsparcia, jak również ochronę już istniejących miejsc pracy oraz analizę wpływu podejmowanych decyzji gospodarczych na rynek pracy.
4.    Narzędziem poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy będzie wspólna realizacja działań zaplanowanych
w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim a także podjęcie innych działań prowadzonych przez partnerów o różnym statusie formalno – prawnym.
5.    Działania te powinny odpowiadać na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby osób (w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym), ich efekty w sposób trwały powinny wpływać na poprawę sytuacji społeczno - ekonomicznej osób a równocześnie powinny być ściśle powiązane z elementami wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

POSTANAWIAJĄ:
Podjąć współpracę partnerską na rzecz kształtowania i realizacji lokalnej polityki społecznej oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Myślenickim pomiędzy przedstawicielami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organizacjami gospodarczymi, środowiskami naukowymi i oświatowymi oraz innymi zainteresowanymi partnerami społecznymi.

PARTNERZY UZNAJĄ, ŻE:
POROZUMIENIE stanie się platformą do budowania partnerskich i zinstytucjonalizowanych zasad, mechanizmów i relacji służących projektowaniu działań, ich uzgadnianiu i profesjonalnej realizacji, jak również ocenie ich skutków. Pozwoli to na szeroko pojętą aktywizację i promocję zatrudnienia społeczności lokalnej i integrację społeczną.

PARTNERSTWO REALIZOWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE CELE
CEL PODSTAWOWY:
Ograniczenie bezrobocia i ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej polityki społecznej i aktywizacji rynku pracy mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia, wspieranie przedsiębiorczości oraz łagodzenie problemów społecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.    Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, w tym z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
2.    Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostępne mechanizmy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Wykorzystanie lokalnych zasobów, w tym w szczególności zasobów ludzkich.
4.    Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poprzez integrację działań na rzecz kształcenia ustawicznego i organizację szkoleń dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
5.    Doskonalenie dialogu i partnerstwa lokalnego w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na rzecz rynku pracy.
6.    Współdziałanie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przeznaczeniem na aktywizację lokalnego rynku pracy (EFS, inne).
7.    Partnerstwo lokalne jako sposób na pobudzenie rynku, a zarazem narzędzie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz aktywnej integracji.

PARTNERZY DEKLARUJĄ:
1.    Uczestnictwo w pracach POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO NA RZECZ POLITYKI SPOŁECZNEJ, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ TWORZENIA WARUNKÓW AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE MYŚLENICKIM.
2.    Realizację zadań zaplanowanych w „Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim”.
3.    Udział w realizacji innych działań podejmowanych w ramach POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO.
4.    Udział w upowszechnianiu rezultatów podejmowanych działań.

SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:
1.    Liderem Partnerstwa jest Starosta Powiatu Myślenickiego.
2.    Porozumienie jest otwarte na nowych Partnerów.
3.    Niniejsze porozumienie nie powoduje żadnych zależności i zobowiązań finansowych Partnerów.