STATUT
Stowarzyszenia Oświatowego "REJ"
na rzecz pomocy rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Myślenicach.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1


1. Stowarzyszenie Oświatowe ,, REJ ’’na rzecz pomocy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Myślenicach zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne zrzeszeniem, mającym na celu realizację niżej wymienionych celów statutowych.

2. Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

§2


1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami.


§3


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Myślenice


§4


1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nie ograniczony.


§5


1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym  lub stosownym instytucjom.

2. Członkom i pracownikom Stowarzyszenia może zostać zwrócony zwrot kosztów poniesiony w związku z podnoszeniem kwalifikacji jeśli Zarząd uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności do realizacji celów statutowych.


§6


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, o tym samym lub podobnym charakterze działania.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. podniesienie jakości kształcenia młodzieży w zakresie szkolnictwa zawodowego
2. upowszechnienie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, europejskiej, obywatelskiej i kulturowej
4. upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
5. ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań ryzykownych
6. krzewienie kultury fizycznej i sportu
7. tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego wychowanków i kształtowania ich charakteru
8. wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych  w zdobywaniu wykształcenia
9. mobilizowanie nauczycieli, wychowawców, liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli środowisk twórczych do stałego podnoszenie wiedzy merytorycznej  i sprawności dydaktycznych


§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :


1. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatowych , teoretycznych oraz kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
2. modernizację parku maszynowego Warsztatów Szkolnych oraz organizowanie prezentacji   i szkoleń (przez przedstawicieli firm dla młodzieży i kadry nauczycielskiej  )
3. dofinansowywanie przedsięwzięć służących zdobywaniu wykształcenia przez młodzież
4. prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie  
 i doskonalenie zawodowe
5. współdziałanie z samorządami, administracją państwową , instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi lub innymi osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
6. opracowanie, realizacja i rozpowszechnianie projektów badawczych i programów edukacyjnych
7. świadczenie wszechstronnej pomocy uczniom najzdolniejszym w formie fundowanych stypendiów oraz zapomóg losowych
8. organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej, osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych.


§9


1. działalność stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do uczniów  Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach.
2. działalność może być również skierowana do innych osób, środowisk i instytucji, których dotyczą cele stowarzyszenia


§10


Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego


Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a.- członków zwyczajnych,
b.- członków wspierających,
c.- członków honorowych.


§ 12


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, mający rekomendację przynajmniej dwóch członków stowarzyszenia, posiadający pełną zdolność  do czynności prawnych oraz zadeklarowaną aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, może być obywatel polski lub obcokrajowiec będący osobą fizyczną lub prawną, wspierający działalność Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową lub rzeczową, względnie innego rodzaju, objętej Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie  na wniosek Zarządu. Członek  honorowy  posiada wszystkie  uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4 .Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


§ 13


 1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie deklaracji i przyjęcie mocą uchwały Zarządu.


§ 14


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia :
a.- ma czynne i bierne prawo wyborcze
b.- ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia
c.- ma prawo korzystać z pomocy Stowarzyszenia
2. Członek wspierający Stowarzyszenia :
a.- ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia


§ 15


1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :
a.- przestrzegania statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia
b.- aktywnego udziału w realizacji celów statutowych
c.- regularnego opłacania składek członkowskich


§16
Członkostwo ustaje na skutek


1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. wykluczenia z członkostwa przez Zarząd wskutek niespełnienia zobowiązań, o których mowa  w § 15
3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego
4. śmierci członka.


§17


Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia lub wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.


Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :


1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna


§ 19


1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa  się  w głosowaniu tajnym. Jeśli Walne Zebranie Członków nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia,  ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejny jeden rok.
2.  W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji  we władzach Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach.

Walne Zebranie Członków

§ 20


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane  przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub  nadzwyczajne.


§ 21


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, w tym  Prezesa Stowarzyszenia  i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu  Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.


§22


1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, do ważności uchwał Walnego Zebrania członków, wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej 1  członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum  podczas pierwszego zebrania, w okresie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty  pierwszego spotkania zwołuje się drugie Walne Zebranie Członków. W drugim terminie wymóg  obecności 1  członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
2. Do odwołania Prezesa, członków Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  wymagana jest większości 2/3 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
W drugim terminie wymóg obecności połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.


§23


1. O terminie,  miejscu  i  porządku obrad  Walnego Zebrania , zawiadamia  się Członków na 10 dni przed terminem jego zwołania.

§24


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


Zarząd

§25


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
2. Skład Zarządu tworzy od trzech do pięciu członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
3. Wybór Zarządu:
a.- Walne Zebranie powołuje większością głosów Prezesa, po wcześniejszym zgłoszeniu nieograniczonej ilości kandydatur.
b.- Prezes przedstawia kandydatów na członków, oraz poszczególne funkcje w Zarządzie.


§26


1. Do składania  oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych, upoważnione są dwie osoby wchodzące w skład Zarządu, działające łącznie.

§ 27


Do kompetencji Zarządu należy :
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu  oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
3. Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności, zatwierdzanie bilansu Stowarzyszenia  i sprawozdań finansowych.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwal o nabywaniu majątku nieruchomego przez Stowarzyszenie.
7. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

§28


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż  raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 1/2 członków Zarządu
3. W razie równego rozłożenia  głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa

Komisja Rewizyjna

§29


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 30


1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do czterech członków. Przewodniczącym zostaje kandydat, który w wyborach do Komisji Rewizyjnej uzyskał największą liczbę głosów.

§31


 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do :
 a.- kontroli działalności Stowarzyszenia, zgodności jego  działania z postanowieniami Statutu
      i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 b.-  kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 c.-  występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
     wyjaśnień,
 d.-  wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 e.- składania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności
     oraz występowania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

§32


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 1/2 członków.

§33


Komisja Rewizyjna ma możliwość samodzielnego zwoływania Walnego Zebrania, w przypadku bezczynności zarządu walnego zebrania.


§ 34


1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.


Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

§ 35


 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
  a.- darowizn, spadków, zapisów,
  b.- dochodów z działalności statutowej i gospodarczej
  c.- składek członkowskich
  d.-zbiórek publicznych
  e.- dotacji, subwencji
  2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową


Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§36


1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
W drugim terminie wymóg obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§37


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.